• Regulamin konkursu Wejdź do świata Amore Store (Instagram)

REGULAMIN KONKURSU „Amore Store”

 • 1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem akcji pod nazwą „Wejdź do świata Amore Store” (dalej: „Akcja”) jest spółka Managra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swarzędzu, Os. Cegielskiego 23/17, NIP: 7811002806.
 2. Fundatorem upominków dla uczestników Akcji jest spółka Managra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swarzędzu, Os. Cegielskiego 23/17, NIP: 7811002806 (dalej „Fundator”).
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji.
 4. Akcja jest organizowana za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram na profilu @amorestore.pl
 5. Akcja nie jest sponsorowana, administrowana, ani zorganizowana przez Instagram.
 6. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Adresem e-mail Organizatora właściwym na potrzeby wszelkich kontaktów związanych z uczestnictwem w Akcji, jest następujący: info@amorestore.pl

 

 • 2

 

Zasady uczestnictwa w Akcji

 

 1. Ponieważ Akcja jest organizowana za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram oraz Facebook, dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Akcji jest posiadanie profilu w wyżej wymienionych serwisach społecznościowych.
 2. Aby wziąć udział w Akcji należy, w terminie od dnia 11.11 do dnia 30.11 skomentować post z dnia 11.11, a następnie udostępnić profil @amorestore.pl oraz go Zaobserwować.
 3. Każdy może tylko raz zgłosić swój udział w Akcji, kolejne zgłoszenia złożone przez tą samą osobę, nie będą brane pod uwagę.
 4. Przesyłając zgłoszenia każdy Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji.

 

 • 3

 

Etap wyłaniania Zwycięzców

 

 1. Spośród wszystkich zgłoszeń do Akcji Organizator dokonuje wyboru 3 Zwycięzców.
 2. Wybór dokonywany jest w oparciu o najciekawszy komentarz, oraz zgodność grupy odbiorców profili z założeniami akcji.
 3. O uzyskaniu statusu Zwycięzcy Uczestnik zostanie poinformowany poprzez portal Instagram.
 4. Każdy ze Zwycięzców, pod warunkiem określonym w ust. 4, otrzymuje prezent w postaci bonu na zakupy w naszym sklepie. Najciekawszy komentarz otrzyma bon do naszego sklepu amorestore.pl o wartości 150 zł, drugi najciekawszy komentarz otrzyma bon do ww. sklepu o wartości 100 zł a trzeci najciekawszy komentarz otrzyma bon do ww. sklepu o wartości 50 zł.
 5. Warunkiem uzyskania bonu, o którym mowa w ust. 3, jest odesłanie swojego adresu korespondencyjnego (ulica, numer budynku i numer lokalu, jeżeli jest, miejscowość i kod pocztowy) w odpowiedzi na e-mail informujący, o którym mowa w ust. 2, w terminie do 5 dni od otrzymania e maila.
 6. Jeżeli Uczestnik nie poda swojego adresu korespondencyjnego zgodnie z ustępem poprzedzającym, wówczas osoba taka traci prawo do bonu, o którym mowa w ust. 3, a Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania tego bonu innemu Uczestnikowi. W takim przypadku postanowienia ust. od 2 do 4. mają odpowiednie zastosowanie.
 7. Bony zostaną przesłane Zwycięzcą za pośrednictwem maila.

 

 • 4

 

Etap realizacji zadania

 

 1. W Akcji każdy z Uczestników musi polubić profil @amorestore.pl oraz udostępnić go.
 2. Każdy uczestnik akcji powinien również odpowiedzieć na pytanie konkursowe zawarte w poście i na Relacji profilu @amorestore.pl do końca trwania konkursu.

 

 • 5

 

Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od zakończenia Akcji, wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Managra Sp. Zo.o ul. Podgórna 1a, 62-007 Biksupice Wlkp. z dopiskiem „Amore Store”. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data złożenia reklamacji pod wyżej wskazanym adresem lub data jej nadania.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej adres korespondencyjny oraz dokładny opis przyczyn reklamacji. W reklamacji można również podać numer telefonu kontaktowego oraz oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.
 • 6

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy w związku z prowadzoną Akcją dobrowolnie przekazali swoje dane osobowe jest Organizator. Szczegółowa Informacja dot. Administratora danych, a także podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Administratora oraz praw osób, których dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem niniejszego Konkursu, zawarte zostały w Polityce prywatności znajdującej się na stronie www.amorestore.pl
 • 7

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest po przesłaniu wiadomości direct na profilu @amorestore.pl z prośbą o wysłanie Regulaminu, w siedzibie Fundatora oraz po przesłaniu prośby na adres korespondencyjny Organizatora (Managra Sp.zo.o ul. Podgórna 1a, 62-007 Biksupice Wlkp.)
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Akcji w czasie trwania Akcji, w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu, nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwa, jeżeli jest to uzasadnione celem Akcji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
 3. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz informację na portalu społecznościowym Instagram (profil @amorestore.pl).
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 

 

Managra Sp. z o.o., dnia 11.11.2021 roku

 • Warunkowy dostęp do sklepu

Czy masz ukończone 18 lat?